Książka przychodów i rozchodów

– bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych,
– prowadzenie ewidencji wyposażenia
-naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji,
– prowadzenie rejestrów podatku VAT,
– sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług,
– obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
– sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
– reprezentowanie w Urzędach Skarbowych,
– doradztwo w kwestiach podatkowych.