Pełna księgowość

– prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont,
– ewidencja wyposażenia
-ewidencja środków trwałych + amortyzacja(podatkowa i bilansowa)
-wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
– bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy,
– prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji,
– sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,
– naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji,
– reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,
-przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
– tworzenie zakładowego planu kont
-możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta.