Pełna obsługa wspólnot mieszkaniowych

-prowadzenie księgowości
-obsługa administracyjno biurowa
– kontakty z urzędami Gminy w sprawach pozwoleń, itp

 
OBSŁUGA BIEŻĄCA NIERUCHOMOŚCI:
-Sporządzanie planu zarządzania nieruchomością.
-Przejmowanie nieruchomości wraz z ich dokumentacją techniczną, prawną i finansową.
-Uzyskiwanie imieniem mocodawcy numeru REGON i NIP.
-Zakładanie i obsługa rachunku bankowego mocodawcy.
-Weryfikowanie stanu faktycznego i prawnego nieruchomości.
-Analiza ofert dotyczących dostaw, robót i usług związanych z utrzymaniem nieruchomości.
-Przygotowywanie, negocjowanie i zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.
-Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali.
-Opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych dotyczących nieruchomości.
-Opłacanie rachunków dotyczących nieruchomości.
-Wskazanie najkorzystniejszej dla mocodawcy oferty ubezpieczenia budynku oraz zawarcie jego imieniem umowy ubezpieczenia.
-Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych.
-Przygotowywanie uchwał właścicieli lokali niezbędnych do realizacji -przyjętego planu gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy ustawy Prawo Budowlane.
-Przechowywanie dokumentów dotyczących nieruchomości oraz związanej z jej użytkowaniem.
-Wydawanie zaświadczeń oraz wypełnianie wniosków dotyczących zasobów lokalowych dla celów uzyskania dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej.

TECHNICZNE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI:
-Zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
-Sporządzanie zestawień potrzeb remontowych i konserwacyjnych wynikających z corocznych przeglądów technicznych.
-Opracowywanie planów remontów nieruchomości.
-Przygotowanie treści uchwał właścicieli lokali na roboty remontowo-modernizacyjne zgodnie z określonymi w przepisach prawa procedurami.
-Nadzór nad sporządzaniem kosztorysów robót.
-Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy robót.
-Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z pracami konserwacyjnymi, remontowymi bądź inwestycyjnymi.
-Przygotowanie procedur do otrzymywania kredytów na planowane remonty (np. na termomodernizację).
-Organizowanie i nadzór prac remontowo-modernizacyjnych.
-Kontrola stanu technicznego nieruchomości – roczna oraz pięcioletnia.
 
USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
-Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-Przygotowywanie projektów planów gospodarczych.
-Przygotowywanie naliczeń finansowych.
-Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych.
-Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
-Przygotowywanie okresowych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz o przychodach.
-Rozliczanie okresowe oraz roczne z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego.
-Zgłaszanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków oraz innych przychodów z nieruchomości.
-Przechowywanie i utrzymywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-Obsługa związana z bankiem lub pocztą.
 
USŁUGI PRAWNE
-Windykacja należności czynszowych oraz innych pożytków z nieruchomości oraz zaliczek od właścicieli /bez udziału adwokata lub radcy prawnego i konieczności ponoszenia przez mocodawcę ciężaru kosztów z tym związanych/.
-Prowadzenie we własnym zakresie spraw na drodze postępowania sądowego, administracyjnego oraz egzekucyjnego /bez udziału adwokata lub radcy prawnego i konieczności ponoszenia przez mocodawcę ciężaru kosztów z tym związanych/.
 
UTRZYMANIE PORZĄDKU, KONSERWACJA i EKSPLOATACJA
-Organizowanie niezbędnych prac konserwacyjnych włącznie z usuwaniem awarii i ich skutków.
-Utrzymywanie ekipy technicznego pogotowia awaryjnego.
-Nadzorowanie osoby utrzymującej czystość na obiekcie. Nadzorowanie nad utrzymaniem porządku na terenie nieruchomości budynkowej i gruntowej, terenów zielonych i terenach przylegających do nieruchomości.
-Nadzór nad dostawami energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości i energii cieplnej.
-Analiza przychodów i kosztów utrzymania budynku.
-Weryfikacja faktur za dostarczone media.
-Okresowe odczytywanie urządzeń pomiarowych.
-Organizowanie legalizacji urządzeń pomiarowych.
-Organizowanie przetargów na usługi i dostawy.
-Ustalanie zaliczek na media i opłaty eksploatacyjne.
-Organizowanie oraz nadzorowanie ochrony i monitoringu obiektu.